سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد خدامرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چ

چکیده:

استرس شغلی یک پاسخ مضر جسمی و روحی است و زمانی رخ می دهد که نیازهای شغلی با تواناییها، حمایت ها و نیازهای فرد شاغل همخوانی نداشته باشد. استرس شغلی علاوه بر اینکه می تواند بر سلامت جسمی و روانی افراد تأثیر منفی بگذارد، باعث کاهش کارایی آنها شده و بهره وری را در سازمان ها کاهش می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مالی اداره گاز استان مازندران ا نجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی بوده و نمونه های مورد پژوهش را ۸۰ نفر از حسابداران تشکیل دادند که به روش سرماری انتخاب شدند. شدت استرس و عوامل مرتبط با آن از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته اندازه گیری شد و جهت ساخته شدن این ابزار چندین پریشنامه مرتبط با موضوع مانند پرسشنامه استاندارد شده استرس شغلی حسابداران، پرسشنامه استاندارد استرس شغلی آسپیو، پرسشنامه استرس شغلی مورد تأئید انستیتوی استرس شغلی امریکا و پرسشنامه استرس شغلی استاینمنز استفاده گردید و در نهایت پرسشنامه با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تهیه و تنظیم گردید. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوا و جهت اعتماد ابزار از روش آزمون مجدد استفاده گردید و ضریب همبستگی معادل ۰/۹۰ بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. یافته ها: شدت استرس شغلی در اکثر حسابداران در حد شدید بود. (۴۶/۲۵%) ارتباط معناداری بین میزان استرس شغلی تجزیه شده و جنس، سن و سابقه کار کارکنان وجود داشت، به طوریکه زنان شغل در این حرفه و نیز کارکنانی که دارای سن و سابقه کار کمتری بودند شدت استرس بالاتری را تجربه می کردند. همچنین مهمترین عامل ایجاد کننده استرس شغلی در این کارکنان بار کاری نقش بود که نسبت به سایر عوامل در اولویت اول قرار گرفت.