سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رسول عظیمی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام.
وحید شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام.
موسی عظیمی مهر – .دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی به سبک مدرن گریبان گیر جوامع بشری شده است پدیده استرس می باشد.با صنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و بطورگسترده و فزآینده ای سلامتی شاغلین را تحت تاثیر قرارمی دهد.( .عقیلی نژاد، ۱۳۸۶ ،ص ۳۵۵ ) استرس شغلی حاصل ویژگی هایی از شغل است که تهدیدی برای فرد به شمار می روند.تهدید ممکن است ناشی از الزامهای حرفه ای مفرط یا امکانات پاسخ دهی ناکافی به منظور تامین نیازهای افراد باشد.هنگامی که شغل مستلزم کار زیاد در زمانی کوتاه باشد،افرط در کار حاصل می شود. ، استرس پدیده ی زشتی نیست، بلکه در مواقعی باعث ایجاد چالش در افراد میشود و میتواند دستاوردهای بالقوه مثبتی را بدنبال داشته باشد.در این نوشتار ضمن بیان مبانی نظری در زمینه استرس و استرس شغلی به بررسی میزان استرس شغلی در بین پرستاران شهر ایلام پرداخته و جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در شبکه بهداشت و درومان شهر ایلام اعم از رسمی ،پیمانی،قراردادی و یا پاره وقت بودند از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی با ضریب آلفای کونباخ ۷۶ صدم استفاده گردید و نتایج تحقیق منجر به رد چهار فرضیه از شش فرضیه و اثبات دو فرضیه انجامید.و مشخص شد که با افزایش سن و سابقه کار ازمیزان استرس شغلی در بین نمونه مورد مطالعه کاسته شده است.