سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا محمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناس ارشد مدیریتHSE
ایرج محمدفام – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه همدان
حبیب اله مهدی پو – شرکت برق منطقه ای تهران
محسن کامرانی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

برخی مشکلات معمول که در صنایع مشاهده می شودشامل طراحی نامناسب محل کار، عدم انطباق بین قابلیت های فرد و الزامات و خواسته های شغل ، طراحی نا مناسب محیط کار و برنامه های ضعیف مدیریتی میباشد. این مشکلات منجر به کاهش انگیزه ، ضعف سلامتی، افزایش خطای انسانی، کیفیت عملکرد نامناسب ودر نهایت کاهش بهره وری میگردد. با توجه بهاینکه ماهیت فعالیت کاری اپراتورهایپست های انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای تهران به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روند انتقال انرژی برق مو  ثر میباشد، بررسی عواملی که میتواند برنحوهی عملکرد، رضایت شغلی و کاهش خطا ی انسا نی تأثیر بگذارد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله که نتیجه ی یک مطالعه پژوهشی است، میزان تأثیر عوامل روحی – روانی، فیزیکی و ارگونومیکی محیط کار، بر ایجاد استرساپراتورها در حوزه یاد شده بررسی گردی ده است . نتایج حاصل از این مطالعه بیان می کند که بین عوامل مطرحشده در فرضیات تحقیق مانند علاقمندی به کار ، روابط میان گروهی و عوامل فیزیکی و ارگونومیکی، با استرسکلی اپراتورها رابطه ی معنا دار وجود دارد. در این مقاله ابتدا خلاصه ای از ادبیات تحقیق شامل مفاهیم استرس و ارگونومی به همراه پیشینه و مدل مفهومی، مورد بازشکافیقرار گرفته است و پس از تجزیه و تحلیل دادههای آماری فرضیهها، توصیهها و پیشنهادهای کاربردی بهمنظور بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.