سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

غلامرضا معمارزاده – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
مهرزاد سرفرازی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی فرهادی محلی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، با

چکیده:

با قدم نهادن به دهکده جهانی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جوامع دچار دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. یکی از مفاهیمی ک ه در سالهای اخیر در جوامع پیشرفته به شکلی بسیار گسترده مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی از م واقع با موفقیت به اجرا درآمده است، م فهوم دولت الکترونیک است. بی تردید دولت الکترونیک اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. استقرار اثر بخش دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی آسان را برای کلیه شهروندان و همچنین تعامل اثر بخش تر شهروندان را با بخش دولتی فراهم آورد. دولت الکترونیک فرایندی است که نیازمند برنامه ریزی گشایش پایدار منابع و اراده سیاسی است. استفاده از ICT استعداد آن را دارد که شیوه تعامل مردم با دولت و دولتها را با یکدیگر متحول سازد و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در فرآیندهای سیاسی ارائه دهد. عوامل مؤثر بر استقرار دولت الکترونیک را می توان از چهار زاویه سازمانی- مدیریتی، فنی- مخابراتی، اجتماعی- فرهنگی و حقوقی- قانوی مورد بحث و بررسی قرار داد. در این مقاله در ا بتدا به مفهوم دولت الکترونیک می پردازیم و سپس مدلی را برای تکامل دولت الکترونیک ارائه داده و همچنین مراحل تعامل استراتژی دولت الکترونیک را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در انتها نیز به عوامل مؤثر در استقرار اثر بخش استراتژی دولت الکترونیک و ارائه آمارها و ارقام در مورد دولت الکترونیک می پردازیم.