سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

محمد دهقان منشادی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده:

صندوقهای ثروت ملی درکشورهای نفت خیز جریان ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه دولت را محدود یا مسدود نموده و بخشی از درآمدهای نفتی بها ین صندوقها واریز می شود و تلاش می شود این سرمایه ها به دارایی های مختلف مالی و فیزیکی تبدیل شده و با اعمال مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی مناسب قدرت خرید این منابع در مسیری بهینه قرار گرفته و حداکثر شود بنابراین عملکرد صحیح این صندوق سرمایه گذاری دراین کشورها را از دو جنبه تحت تاثیر قرا رخواهد داد از یک سو با کاهش اثر نوسانات درآمدهاینفتی براقتصاد کلان و بودجه دولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل درجذب سرمایه های داخلیو خارجی بهبود یافته و از سوی دیگر با هدایت منابع ذخیره شده درآن به سمت تامین مالی طرح های مختلف سرمایه گذاری فرصت های کسب و کار درکشور محقق خواهد شد دراین تحقیق به بررسی نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری می پردازیم نتایج تحقیق بیانگر ان است که برخلاف استراتژی سرمایه گذاری اغلب صندوق های ثروت ملی که سرمایه گذاری در بازارهای مالی سهم قابل توجهی از منابع صندوق را به خود اختصاص میدهد. تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری داخلی نقش قابل توجهی در استراتژی سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی ایران دارد.