سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حاجی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن
بهمن ابراهیمیان – مدرس مراکز آموزش عالی علمی کاربردی {جهاد دانشگاهی واحد لنگرود و صنعت آ

چکیده:

استدلال مبتنی بر مورد، یکی از تکنیکهای تصمیمگیری در خصوص راه حل مشکلات میباشد. این سیستمها، با استفاده از راهحل مشکلات قبلی پیش آمده در یک دامنه خاص، سعی میکنند تا برای مشکل موجود راهحلی ارائه کنند. ایدهی اصلی آن مبتنی بر این اصل است که مشکلات مشابه راه حلهای مشابه نیز خواهند داشت. در دنبای واقعی انسان بر اساس تجربیات خود با مشکلات برخورد می کند، این ایده در مورد عاملهای هوشمند بکار گرفته شده است که منجر گردیده توجه به استدلال مبتنی بر مورد از اهمیتی خاص در سیستمهای چندعاملی برخوردار گردد. در این مقاله به بررسی این حوزه و ویژگیهای آنها پرداخته شده است و سپس در ادامه با ذکر یک مثال کاربرد آن در سیستم شبیهساز فوتبال نشان داده شده است. همچنین یک مدل کلی برای استفاده از استدلال مبتنی بر مورد در این نوع شبیهسازها مطرح شده است. بررسی نتایج حاصل بیانگر موثر بودن استفاده از مدل فوق در بازیابی موردها از پایگاه مورد میباشد