سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ذاکری – استادیار پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج.
محسن شادمان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دان

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات هیدروکسیآپاتیتHA)و آلومیناAl2O3به روش سل- ژل با بهینه سازی شرایط دمایی، زمانی وpHمحلول برای سنتز شدند. نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری این نانوذرات باPVP به وسیله آلیاژسازی مکانیکی و سپس پرس گرم شکل دهی شدند. تغییرات مورفولوژی و ریزساختاری توسطSEM و XRD انجام شد. نتایج نشان داد کهpH دما و زمان مطلوب برای سنتز هر دو نانوذره به ترتیب بین ۱۱-۹و۸۰درجه سانتیگراد و ۲-۱/۵h می باشد ذرات HA وآلومینا به ترتیب پس از آنیل در ۱۰۰و۱۲۰۰ سنتز شدند. اندازه میانگین دانهAl2O و ۳ HA با استفاده از آنالیز ریتولد به ترتیب ۳۰ و ۹۰nm می باشد . تنش شکست حداکثر۶۱MPaو تافنس۳/۴۵j برای کامپوزیتPVP-20HA-10Alumina بدست آمد