سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله نجفی – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
وحید رشوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
امیر لشکری – استادیار

چکیده:

دراین مطالعه استحکام اتصال سازه دو و سه عضوی چوبی با اتصال دهنده میخ مورد بررسی قرارگرفته و نتایج با معادلات مدل حد تسلیم مقایسه شود از دو گونه راش ونوئل برای ساخت اتصال و یک میخ نیز بهعنوان اتصال دهنده استفاده گردید نمونه های ساخته شده درمعرض بارکششی قرارگرفت تا اتصال دهنده تخت تنش برشی باشد نتایج نشان داد که نوع گونه چوبی و نوع اتصال تاثیر معنی داری براستحکام اتصال دارد بعد از شکست اتصال در آزمون کششی اتصالات باز شد تا مشخص شود که از کدام مد شکست در مدل تسلیم پیروی کرده است براساس نتایج بدست آمده اتصال دو عضوی و سه عضوی راش از مد IV حد تسلیم و اتصال دو و سه عضوی نوئل به ترتیب از مدل IIIS,IIIm پیروی می کنند بیشترین سازگاری مقادیر اندازه گیری شده و مد حد تسلیم در اتصال دو عضوی راش مشاهده گردید.