سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهارک صباحی نمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیکدریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
کامران لاری – استادیار، گروه فیزیکدریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسل
عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد، گروه فیزیکفضا، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

اکثر انرژی های موجود در زمین، مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به خورشید است. ذخایر انرژی را می توان به دو دسته انرژی های تجدید پذیر و انرژی های تجدید ناپذیر تقسیم نمود. به آن دسته از انرژی هایی که مستمر همراه با پدیده های طبیعی در چرخه طبیعت تولید و در دسترسخواهند بود، انرژی های نو می گویند، که در این تحقیق انرژی قابل استحصال از جزر و مد (کشند) در سواحل شمالی خلیج فارس در ۳ ایستگاه (بندر امام خمینی، کنگان و بوشهر) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا داده های میدانی کشند مربوط به ژانویه سال ۲۰۰۹ با نرم افزار T-Tide که در محیط نرم افزار MATLAB قابل اجرا است، دامنه و فازهای ۳۰ مؤلفه اصلی جزر و مد استخراج و سیگنالها با تکنیک Bandpass فیلتر شدند. سپسبا در نظر گرفتن ۴ مؤلفه اصلی O1, K1, M2,S2 مقدار انرژی قابل استحصال در هر ایستگاه و نوع الگوی کشند، بدست آمد که الگوی کشندی ایستگاههای مورد مطالعه از نوع نیم روزانه و بیشترین مقدار انرژی مربوط به ایستگاه بندر امام خمینی با ۷۶۰۸۴ مگا ژول انرژی است.