سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ژامک شمس اللهی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف اصلی بررسی میزان استانداردهای آموزشی اجرا شده درزمینه اهداف شیوههای تدریس و فرایند ارزشیابی این پژوهش کاربردی و براساس گردآوری داده ها ازنوع میدانی و روش پژوهش از نوع توصیفی جامعه آماری کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی درتهران که دردرس کارافرینی داشته اند نمونه گیری با روش تصادفی خوشه ای از میان دانشجویان واحد ۲۳ ابزار پژوهش و پرسشنامه محقق ساخته ۱۳ سوالی با طیف لیکرتی تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمونهای پارامتریک پیرسون با استفاده از آزمون رگرسیون خطی میزان پیروی متغیر مستقل از وابسته مشخص شد اهم نتایج درزمینه اهداف درسی لزوم آموزش تکنیکهای پروش خلاقیت به دانشجویان و تبدیل ایده ها کسب وکارواقعی درروشهایتدریس استفادهه مناسب از وسایل کمک آموزشی درفرایند ارزشیابی نظارت دقیقتر استاددرتکمیل طرح کسب و کار