سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی نجفی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی آدینه نیا – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
ابوالفضل کریمیان – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

با افزایش کمی جمعیت به همراه توسعه صنعتی واقتصادی ،دور ریختن موادزاید جامدشهری (MSW) درسراسرجهان افزایش یافته است. از اینرو درسالهای اخیربتدریج تکنولوژی تبدیل بیولوژیکی این مواد زاید یا کمپوست کردن پذیرفته و گسترش یافته است. استفاده از کمپوست در خاک های کشاورزی بطور گسترده ای صورت گرفته و اثرات مثبت آن بر خاک و گیاهان در مطالعات متعددی شناخته شده است. روش ساده ای برای بدست آوردن خلاصه ای، متمرکزبر استاندارده ای کیف ی کمپوست درجهان وجود ندارد .اخیرا چند کشور اروپایی استانداردهای ویژه ای اتخاذ کرده اند و بسیاری از کشوره ای دیگردرحال تحقق این هدف هستند. درحال حاضر فقط راهنماهای کیفی خاصی برای کمپوست توسط برخی آژانس های وی ژه و ی ا آزمایشگاهه ای تخصصی در این زمینه، منتشرشده است. معیارهای کیفیت شامل فاکتورهای متنوع ی از قبی ل سطوح کاهش عوامل ب یمار یزا،پایداری و شاخص های رسیدگی، غلظت عناصرکمیاب، موادآلی، مواد مغذی کل و قابل دسترس pH هدایت الکتریک ی و غیره می باشند. در این مقاله استانداردهای کیفی کمپوست در سراسر جهان بررسی شده و بصورت خلاصه آورده شده است مقا یسه سطوح کیفیت انجام شده در میان کشورهای مختلف نیز صورت گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع کم یس یون فن ی تدو ین استاندارد در سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد در ساله ای اخی ر در ی ک اقدام عظ یم و مل ی با همکار ی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تدوین استانداردهای ملی در این زمینه مبادرت ورزیده است. حاصل تلاش ای ن کمیس یون که از اساتید دانشگاه، کارشناسان استاندارد ، جهاد کشاورزی و سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد تشکیل یافته در فاز اول تدوین استاندارد ملی با عنوان کمپوست، ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی است واستانداردهای کمپوست، نمونه بردار ی و روشهای آزمون وکمپوست، ویژگیهای میکروبی وروشهای آزموننیز در دست اقدام می باشد. در این مقاله سعی شده است با بیان خلاصه ای از محتوی این استانداردها ، معرفی آنها جهت بهره برداری مسئولان وکارشناسان مرتبط فراهم گردد.