سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه پورمستدام – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

تعریف شبکه هوشمنددریک جمله عبارت است ازتعدادزیادی المان که تمامی آنهادریک موضوع اشتراک دارندوآنهاجریان اطلاعات دوطرفه متناظرباجریان انرژی الکتریکی است.ازآنجاکه شبکه هوشمنددرتمام قسمتهای چرخه تبدیل انرژی ازتولیدتامصرف دخیل است. لذامسیرجریان انرژی الکتر یکی ازحالت یکطرفه ازتولیدبرق به صورت متمرکزوسپس شبکه های انتقال وتوزیع ونهایتامصرف کننده نهایی به صورت دوطرفه تبدیل خواهدشد.همچنین روش بهره برداری سیستم قدرت نیزازحالت سلسله مراتبی ازبالابه پایین .به صورت سیستم کنترل توزیع شده تغییرخواهدکرد. یکی ازنکات اساسی درموردشبکه هوشمندبالارفتن میزان قابلیت مشاهده کل فرآیندهای شبکه وکنترل پذیرتربودن آنهامی باشد. علت این امربه واسطه مشترک بودن اطلاعات بین اجزامختلف وزیرسیستمهای شبکه است . لذاراستانداردکردن کل فرایندفوق بسیارحائزاهمیت است.چراکه لازمه دستیابی به شبکه هوشمندقابلیت تعامل ودرک متقابل اطلاعات کلیه تجهیزات ودستگاههاوسیستم هانرم افزارهاوسخت افزارهای موجود در سراسر شبکه برق می باشد.دراین مقاله سعی شده استانداردهای مطرح دراین زمینه بررسی ونقاط قوت وضعف هرکدام ومسیری که پیش روی تکامل آنهاست ذکرگردد.