سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی سراجیان اردستانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس دانشگاههای پیام نور و علمی کار
ژامک شمس اللهی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس کارآفرینی

چکیده:

عنوان پژوهش حاضر بررسی استانداردهای آموزشی در تدریس کارآفرینی نظام آموزش پودمانی است . هدف اصلی پژوهش بررسی میزان استانداردهای آموزشی اجرا شده در زمینه اهداف درسی ، شیوه های تدریس و فرایند ارزشیابی است.این پژوهش کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع میدانی و روش پژوهش از نوع توصیفی و زمینه یابی می باشد . جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح شهر تهران می باشند که درس کارآفرینی را اخذ نموده اند . نمونه گیری با روش تصادفی خوشه ای از میان دانشجویان واحد ۲۳ انتخاب شده اند . ابزار پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته ۱۳ سوالی با طیف لیکرتی بوده است . تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمونهای پارامتریک(پیرسون)محاسبه و در نهایت با استفاده از آزمون رگرسیون خطی میزان پیروی متغیر مستقل از وابسته مشخص شد. از این رو اهم نتایج کاربردی این پژوهش بدین شرح می باشد ؛ در زمینه اهداف درسی : لزوم آموزش تکنیکهای پرورش خلاقیت به دانشجویان و تبدیل ایده ها کسب و کار واقعی و عملیاتی ، در زمینه روشهای تدریس : استقاده مناسب از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس و ارائه تمرینهای کلاسی ، در زمینه فرایند ارشیابی : نظارت دقیق تر استاد در تکمیل طرح کسب وکار و همچنین ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان ، بایستی مورد توجه ویژه در جهت دستیابی به اثربخشی آموزشی و رسیدن به استاندارد مطلوب آموزشی قرار گیرد