سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید امین الرعایایی یمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصی
رضا روشن – کارشناس ارشد هیدرولیک

چکیده:

پرتاب کننده جامی اغلب در انتهای سرریز های شوت به منظور استهلاک انرژی و هدایت جریان به حوضچه های استغراق و به ویژه در سدهای بلند مورد استفاده قرار میگیرند این مطالعه با استفاده از نتایج ازمایشگاهی بر روی دو مدل اولیه هیدرولیکی از پرتاب کننده های جامی ساده سدگتوند شکل گرفته که در آن توزیع فشار دینامیکی برروی بستر پرتاب کننده ها تعیین می گردد بدین منظور تغییرات فشار برروی بستر این جام ها در سه موقعیت عرضی چپ ، وسط ، راست ودر موقعیت های طولی مختلف قبل از ورود به جام تا لبه جام مورد ازمایش قرارمیگیرند این مقادیر فشار با دبی های مختلف در محدوده ی اعداد فرود ۳/۵ تا ۷/۵ توسط پیزومترهای نصب شده اندازه گیری و برداشت شده اند چگونگی توزیع فشار برروی بستر پرتاب کننده های جامی در موقعیت های عرضی تحت اثر شرایط هندسی جام ها تعیین می شود و روند تغییرات فشار در راستای طولی جام به منظور تعیین محل حداکثر فشاردینامیکی مشخص می گردد.