سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم اله دادی – کارشناس ارشد سازه های آبی
ایوب کاظمیان زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

پرش هیدرولیکی ازنوع جریانهای متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی تغییر می یابد که با استهلاک انرژی قابل توجه همراه است کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش افقی سرریز اوجی استاندارد با استفاده از زبری های مکعب مربع و مستطیل شکل مورد بررسی قرارگرفته است برای این امر از سه ارتفاع ۸و۱۶ و ۳۲ میلی متر و پنج عرض ۸و۱۶و۲۴و۳۲و ۴۸ میلی متر و ترکیب آنها استفاده شد در هر مورد خصوصیات اصلی پرش شامل عمق ثانویه پرش، عمق اولیه پرش و طول گرداب پرش به دقت اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت براساس معادله اندازه حرکت و استفاده از یک ضریب تجربی روشی اتخاذ شده است که براساس آن عمق ثانویه پرش برحسب عدد فرود اولیه ارائه شده است. با بکارگیری نتایج ازمایشگاهی یک رابطه ریاضی برای پیش بینی طول گرداب پرش ارائه شده است برای این منظور زبری ها با یک ارایش در بستر فلوم طوری نصب می گردیدند که زیرجت ورودی قرارگیرند.