سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود ولی نیا – دانشجویانکارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدعلی ایوب زاده –
مهدی حسن زاده –
علی صمدی رحیم –

چکیده:

شیب شکنها ازجملهسازه های مورد استفاده درشبکه های آبیاری و زهکشی هستند که برای انتقال آب ازیک سطح ارتفاع بالاتر به سطح ارتفاع پایین تر مورد استفاده قرارمیگیرند و باید انرژی اضافی کینماتیکی جریان را از بین ببرد از جمله شیب شکنهای متداول مورد استفاده شیب شکنهای ماییل مستطیلی هستند که برای استهلاک انرژی درانتهای آنها از حوضچه آرامش استفاده میشود با توجه به اهمیت عملکرد حوضچه های آرامش ازنظر استهلاک انرژی ازمایشی برروی مدل فیزیکی شیب شکن مایل مستطیلی صورت گرفت که هدف از آن بررسی تاثیر ارایش بلوکها درحوضچه آرامش برروی عملکرد استهلاکی حوضچه آرامش می باشد ازمایشات با دبی ۳٫۶۴ لیت ر درثانیه و ۸ارایش مختلف بلوکهیا میانی حوضچه ارامش و ۲عمق پایاب صورت گرفت و ازمایشات نشان داد ندکه ارایش پیشنهادی توسط USBR دارای بهترین عملکرد می باشد و همچنین درحالت پرش آزاد بدون عمق پایاب استهلاک انرژی بیشتر از زمانی است که پرش روی شوت بلاکها صورت میگیرد.