سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه مهندسی عمران و اب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
حسین جاماسبی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

استفاده از رشته الیاف شیشه ای (Sprayed glass fiber reinforced polymer) SGFRP روش نوینی است که همانندچسباندن ورقه های الیاف پلیمری خانواده FRP به سطح خارجی تیرها ستونها و دیوارهای بتن مسلح به هدف تقویت خمشی و برشی سازه ای بتنی انجام میگیرد اگرچه تحقیقات بسیاری در مورد چسباندن خارجی الیاف پلیمری خانواده FRP به سطح قطعه به هدف افزایش مقاومت خمشی و برشی انجام شده است ولی استفاده از رشته های SGFRP در داخل عضو بتن مسلح به هدف تقویت برشی سازه ها که بصورت رندم تصادفی و همه جانبه در قطعه بکارمیرود تکنیک نوین و جدیدتری است که مطالعات بیشتری را می طلبد دراین مطالعه پژوهشی بهترین نحوه قرارگیری الیاف شیشه ای برحسب شرایط مختلف بارگذاری برای بتن مسلح شده با الیاف TRC(Textile Reinforced Concrete که در ان امتداد بیشترین ظرفیت پذیرش بار جانبی ضربه ای حاصل می شود ارائه می گردد.