سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیز سوزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف قدو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

جریان در قوس رودخانه های طبیعی اشفته و بسیار پیچیده بوده که برنحوه ی فرسایش و رسوبگذاری تاثیر گذاشته و توپوگرافی نامنظمی را موجب می شود بطوریکه فرسایش در قوس خارجی و رسوبگذاری در قوس داخلی صورت می گیرد ا زجمله مشخصات بارز جریان در قوس ها وجود جریان حلزونی بوده که از اندر کنش جریان ثانویه و اینرسی جریان اصلی بوجود می ایددراین مقاله به بررسی ازمایشگاهی تغییرات سرعت عرضی جریان در یک خم ۹۰ درجه تند در دو عدد فرود ۰٫۱۷ و ۰٫۴ پرداخته شده است تغییرات نشان میدهد که در عدد فرود کم در مقطع صفر درجه یک جریان یکسویه بطرف قوس داخلی اتفاق می افتد و در فرود ۰٫۴ سرعتهای عرضی از شرایط قوس تاثیر می پذیرد یعنی جهته سرعتهای عرضی بطرف قوس خارجی است. و برای تمامی فرودها در محدوده میانی قوس ۴۵-۷۰ درجه جریان ثانویه کامل اتفاق می افتد بگونه ای که در نزدیک بستر جهت جریان بطرف دیواره خارجی و در نزدیکی سطح آب بطرف دیواره بیونی می باشد.