سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریسا بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی -گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ا

چکیده:

گل راعی (Hypericum perforatum) دارای تاریخ گسترده ای به عنوان یک گیاه دارویی می باشد . در سالهای اخیر از ماده مؤثره این گیاه ، هیپریسین و هیپرفورین داروهای ضد افسردگی و ضد ویروس و ضد بیماری ایدز و…تهیه می گردد . در این تحقیق اثر غلظتهای مختلف سایتوکینین ها و اکسین NAA بر روی شاخه زایی وغلظتهای مختلف اکسین روی ریشه زایی گل راعی مورد بررسی قرار گرفت. ماده گیاهی مورد استفاده در این آزمایش میانگره های گل راعی بود . محیط کشت مورد استفاده MS و از هورمونهای BA ( 0/45 و ۰/۹ و ۱/۳۵ گرم در لیتر) و NAA (0 و ۰/۰۰۹۳ و ۰/۰۱۸۶ میلی گرم در لیتر) و BAP (0/1 و ۰/۵ و ۱ و ۵ میلی گرم بر لیتر) و KIN (0/1 و ۰/۵ و ۱ و ۵ میلی گرم درلیتر) همچنین تیمارهای IBA (0/5 و ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر) برای ریشه زایی قلمه های تهیه شده از گیاهچه استریل مورد استفاده قرارگرفت. نمونه های کشت شده، در دمای ۲۵±۲ درجه سانتی گراد و روشنایی ۱۶ ساعت قرار گرفتند. بیشترین شاخه زایی در غلظت ۰/۹ میلی گرم در لیتر BA به همراه صفر میلی گرم NAA بود.همچنین بیشترین ریشه زایی در محیط MS و غلظت ۰/۱ میلی گرم KIN+2 میلی گرم IBA بود.