سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین امامی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق، از رامنولیپید برای بررسی ازدیاد برداشت میکروبی نفت استفاده می شود. در این پژوهش تولید رامنولیپید از میکروب Pseudomonas aeruginosa NP2 صورت گرفته و با توجه به شناسایی و اندازه گیری غلظت رامنولیپید توسط HPLC مشاهده گردید رامنولیپید در انتهای فاز لگاریتمی و ابتدای فاز سکون رشد تولید می شوند. در طی بررسی کینتیک تولید بیوسورفاکتانت، مشخص شد که حداکثر میزان رامنولیپید تولید شده در محیط روغن آفتاب گردان برابر با ۰/۸ گرم بر لیتر است. در انتهای این تحقیق، آزمایش های ازدیاد برداشت نفت با رامنولیپید تولید شده در غلظت CMC آنها انجام شد. آزمایش های سیلابزنی مغزه شامل سیلابزنی مغزه اشباع از نفت خام با آب نمک ۱% تا بازیافت نهایی و سپس تزریق محلول های بیوسورفکتنت بازیافت نهایی انجام شد. در این آزمایش بازیافت نهایی سیلابزنی با رامنولیپید، ۶/۷۶% برای رامنولیپید ازدیاد برداشت ثالتیه نفت در مغزه بدست آمد.