سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی بی آبادی – دانشجوی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن صفی یاری – دانشجوی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
فرهاد سلمانی زاده – دانشجوی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آسیب های اسکلتی – عضلانی حاصل از کار، از بزرگ ترین مشکلات بهداشت شغلی د رکشورهای صنعتی و در حال توسعه است که در اثر وضعیت های بدنی نامناسب کاری رخ می دهند. یکی از شیوه های مهم ارزیابی پوسچر، روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA) است. هدف از این پژوهش بررسی ارگونومیکی خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام های فوقانی رانندگان تراکتور رد منطقه کشاورزی مرودشت- استان فارس در زمستان ۱۳۹۰ بود. به منظور انجام این مطالعه ، ۳۰ راننده تراکتور با ۴ پوسچر که دارای بیش ترین تکرار در حین رانندگی بودند، که در حال رانندگی به سمت جلو(مستقیم)، رانندگی به سمت عقب در حالت استفاده از اهرم های تراکتور و در حین دور زدن مورد ارزیابی قرار کرفتند و از هر راننده در هر وضعیت عکس گرفته و پرسش نامه ای تکنیل شد. سپس ۴ پوسچر مورد نظر با استفاده از روش های OWAS ،RULA مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد بالاترین میزان پوسچر نامناسب در وضعیت رانندگی به سمت عقب و تنظیم ادوات می باشد که با دو روش ذکر شده انجام گرفت. رانندگان بیش ترین استرس را در حال رانندگی در قسمت شانه، گردن و کمر داشتند طبق روش RULA وضعیت ارگونومیکی رانندگان شماره ۶ و ۶ بود که دراین صورت ایجاد تغییرات و مداخله ارگونومی رد آینده نزدیک ضروری است. که نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از پرسش نامه ها یکسان بود.