سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یونس رامشک نیا – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دولتی باکو
عادل عبدایمانی – سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
الناز صباغ تازه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با توجه به نیاز کشور به روغنهای خوراکی توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است هرچند که گلرنگ یک گیاه بومیایران بوده و مقاوم به تنش های خشکی و شوری است اما مطالعات اندکی دررابطه با این گیاه انجام شدها ست به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی برعملکرددانه اجزای عملکرد درصد روغن و سایر صفات زراعی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ بهاره آزمایشی در سال زراعی ۷۹ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات با دو تکرار در شرایط عادی هفت بار آبیاری و دوبار تنش خشکی به ترتیب شش و پنج بار آبیاری با استفاده از ۲۶ رقم اجرا شد دراین تحقیق صفاتی مانند تعداد روز تا جوانه زنی تعداد روز تا ساقه روی تعداد روز تا ۵۰% غنچه دهی تعداد روز تا ۵۰% گلدهی تعداد روز تا ۱۰۰% گلدهی ارتفاع بوته تعداد قوزه دربوته تعداد دانه در قوزه وزن هزار دانه عملکرد تک بوته و درصد روغن اندازه گیری شده و مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف تنش فقط از نظر صفات وزن هزاردانه درسطح احتمال ۵۰% و تعداد قوزه در بوته در سطح احتمال ۱۰% اختلاف معنی دار وجود دارد بین ارقام تحت بررسی از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار دیده شد که معرف تنوع ژنتیکی بین ارقام بود.