سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات مرتبط با تنش کمبود آب درارقام پاییزه کلزا در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایشی بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش FC100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادف ی در ۳ تکرار اجرا گردید. برایکنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود اب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید نتایج نشان داد که بین ارقام و سطوح تنش از نظر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد تجزیه واریانس داده ها تنوع ژنتیکی بالایی را برای صفات مورد مطالعه بین ژنوتیپ ها نشان داد کهاز این تنوع م یتوان در برنامه های اصلاحی استفاده کرد دراین تحقیق بیشترین تعداد خورجین در بوته مربوطه به ارقام Orient و SLM046 به ترتیب با ۲۷۴/۱۱ و ۲۳۴/۸۹ کمترین آن مربوط به ارقام Fornax و Olera به ترتیب با ۳۳/۶۶ و ۲۴/۴۴ بودند همچنین ارقام SLM046 ی Orientدارای بیشترین تعداد دانه در خورجین و Fornax ی Dexter دارای کمترین تعداد دانه در خورجین بودند رقم olera بیشترین وزن هزاردانه را به خود اختصاص داد درحالیکه ارقام Okapi ، Licord Elite ، Opera و SLM046 پایین ترین وزن هزار دانه را داشتند.