سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، دانشکده کشاورزی، ، ایران
اکبر کرامتی – معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان زنجان
فردین مرادیان – مدیر زراعت استان زنجان
اصغر جعفری – کارشناس مسئول زراعت خرمدره

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد علوفه در ۹ هیبرید ذرت سیلویی شامل ZP684 و NS640 و جتا FAO600 و BC666 و NS540 و ZP677 و ZP758 بولسون و سیمون، در مقایسه با رقم علوفه ای KSC704 ، آزمایشی درطی سال ۱۳۸۹ بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شمال شهر خرمدره انجام گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر تیمار رقم بر صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، طول بلال، قطر بلال، متوسط وزن بلال، روز تا تاسل دهی، روز تا کاکل دهی و متوسط وزن بوته در سطح یک درصد معنی دار است. بالاترین عملکرد علوفه (برداشت در مرحله خمیری) و وزن تک بوته به ترتیب به میزان ۱۲۳/۱ تن در هکتار و ۱۱۷۳ گرم در بوته، مربوط به رقم بولسون بود. همچنین بیشترین قطر بلال و ارتفاع بلال نیز به رقم بولسون و بیشترین طول بلا ل به رقم سیمون و بشترین وزن بلال در مرحله برداشت فیزیولوژیک، به رقم BC666 اختصاص داشت . رقم بولسون با توجه به ارتفاع ،قطر بلال و متوسط وزن بلال بیشتر و در نتیجه عملکرد علوفه بالاتر، رقم برتری نسبت به سایر هیبریدها در نظر گرفته شد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که هیبرید های بولسون و سینگل کراس ۷۰۴ به لحاظ داشتن وزن تک بوته بیشتر نسبت به سایر ارقام و قابلیت حفظ عملکرد تک بوته در تراکم های بالاتر بیش از سایر هیبریدها برای منطقه قابل توصیه می باشند.