سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن علی عربی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پویا زمانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داریوش علیپور – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ارزش غذایی بخش های مختلف میوه کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) با تکنیک تولید گاز می باشد. برای این منظور میوه کهور از چند منطقه استان هرمزگان جمع آوری شد و به آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان فرستاده شد و تا زمان استفاده در فریزر نگهداری شد. نمونه ها پس از آسیاب شدن با الک ۱ میلی متری قبل از استفاده، در آون ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شد. ترکیبات شیمیایی با استفاده از روش های آزمایشگاهی و گوارش پذیری ماده آلی (OMD) به روش تولید گاز (in vitro) تعیین شد. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پروتئین خام دانه، پوسته(غلاف بدون دانه) و غلاف کامل(غلاف با دانه) به ترتیب ۵/۳۶، ۶/۱۰ و ۱/۱۲درصد است به طوری که بین دانه با غلاف کامل و پوسته به لحاظ پروتئین خام، چربی خام، ماده آلی اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05). ارزش غذایی دانه ) CP،EE ،(OM، بیشتر از پوسته و غلاف کامل می باشد. میزان گاز تولیدی در زمان های مختلف انکوباسیون (میلی لیتر در ۲۰۰ میلی گرم ماده آلی) و گوارش پذیری ماده آلی(OMD) در پوسته نسبت به دانه و غلاف کامل بیشتر بود و از لحاظ آماری نیز افزایش معنی داری نیز با آن دو داشت.