سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید علی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویر شناسی سمنان
یاسر شهنواز – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویرشناسی سمنان
محسن مرادزاده میرزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی دانشکده کویر شناسی سمنان
جعفر دستورانی – دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی بارش بیشتر به صورت برف می‌باشد بنابراین شناخت دقیق این منابع به لحاظ تصویر در ذخیره و عابدینی و شرایط کایماتولوژیکی – ایدئولوژیک ۳۰ حوزه‌ها ضروری می‌باشد. برف در مناطق کوهستانی و با عرض جغرافیایی بالا اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که در بعضی مناطق ۷۰ تا ۹۰% جنگل رودخانه‌ها حاصل از ذوب برف می‌باشد. ریزش برف اثر تفکیکی در جریان هیدرولوژی رودخانه‌ها دارد و آب حاصل از ذوب برف برای تأسیسات آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مطالعات آبخیزداری برای تعیین نوع گیاه، فصل رویش و میزان حساسیت سرما و همچنین اجرای عملیات مکانیکی دانستن ایام یخ‌بندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی ارتفاع آب حاصل از ذوب برف و یخ‌بندان در حوزه آبخیز آقا چربی فاروج می‌باشد . در این تحقیق به علت موجود نبودن آمار است، قاب حاصل از ذوب برف با استفاده از روش چاندرا محاسبه شده است. به منظور تخمین تعداد روزهای یخ‌بندان در حوضه مورد مطالعه از رابطه هم‌بستگی بین متوسط دمای حداقل ماهان و تعداد روزهای یخ‌بندان در همان ماه در طول دوره شاخص آماری در ایستگاه سه یک آب (به عنوان معرف منطقه مطالعاتی) استفاده شده است. طبق بررسی‌های انجام شده در حوزه مشخص گردید که بیشترین مقدار ارتفاع آب حاصل از ذوب برف و هشت مربوط به ماه بهمن به میزان ۳/۳۸ و ۲۳۹۶ میلی‌متر ، ارتفاعات و حجم برف سالیانه به ترتیب ۳/۱۴۲ و ۸۹۰۵ میلی‌متر می‌باشد . همچنین از لحاظ تعداد روزهای یخ‌بندان بیشترین مربوط به ماه بهمن با ۲۴ و ۳۰ و بیشترین پیام یخ‌بندان در سال ۱۳۵۴ به مقدار ۱۳۸ روز و کمترین آن در سال ۱۳۶۴ به مقدار ۵۴ روز می‌باشد.