سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
وجیهه اقبالی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم
سحر صباغ زاده – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم

چکیده:

در اجرای طرح های عمرانی، طراحی سازههای هیدرولیکی و پروژههای آبخیزداری، تعیین پارامترهای هیدرولوژیکی مانند ارتفاع رواناب، ضریب برف و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی بارش بیشتر به صورت برف میباشد، بنابراین شناخت دقیق این منبع به لحاظ تاثیر در ذخیره و آبدهی و شرایط کلیماتولوژیکی- هیدرولوژیکی حوزهها ضروری میباشد. با توجه به اینکه اکثر حوزههای کشور فاقد ایستگاههای هیدرومتری و برفسنجی میباشند یا آمار مناسبی ندارند، به منظور تعیین این پارامترها از مدلها و روابط تجربی استفاده میشود. برف در مناطق کوهستانی و با عرض جغرافیایی بالا اهمیت ویژه ای دارد به طوری که در بعضی مناطق حتی تا ۹۰ درصد جریان رودخانه ها حاصل از ذوب برف می باشند. ریزش برف اثر تاخیری در جریان و هیدرولوژی رودخانه ها دارد و آب حاصل از ذوب برف برای تاسیسات آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعات آبخیزداری برای تعیین نوع گیاه، فصل رویش و میزان حساسیت به سرما و همچنین اجرای عملیات مکانیکی دانستن ایام یخبندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین تحقیق به علت موجود نبودن آمار برف، آب حاصل از ذوب برف با استفاده از روش چاندرا محاسبه شده است. با استفاده از رابطه فوق مقادیر ارتفاع و حجم آب حاصل از ذوب برف درحوزها برآوردگردید. به منظور تخمین تعداد روزهای یخبندان در حوزه مورد مطالعه از رابطه همبستگی بین متوسط دمای حداقل ماهانه و تعداد روزهای یخبندان در همان ماه در طول دوره شاخص آماری برای ایستگاه اسدآباد و برای ماههای دارای پدیده یخبندان استفاده شده است.