سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی دانشکده کویر شناسی سمنان

چکیده:

با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی بارش بیشتر به صورت برف می باشد، بنابراین شناخت دقیق این منبع به لحاظ تاثیردر ذخیره و آبدهی و شرایط کلیماتولوژیکی- هیدرولوژیکی حوزهها ضروری میباشد. برف در مناطق کوهستانی و با عرض جغرافیایی بالا اهمیت ویژه ای دارد به طوری که در بعضی مناطق حتی تا ۹۰ درصد جریان رودخانه ها حاصل از ذوب برف می باشند. ریزش برف اثر تاخیری در جریان و هیدرولوژی رودخانه ها دارد و آب حاصل از ذوب برف برای تاسیسات آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعات آبخیزداری برای تعیین نوع گیاه، فصل رویش و میزان حساسیت به سرما و همچنین اجرای عملیات مکانیکی دانستن ایام یخبندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی ارتفاع آب حاصل از ذوب برف ویخبندان درحوزه آبخیزآقا چربی فاروج می باشد.دراین تحقیق به علت موجود نبودن آمار برف، آبحاصل از ذوب برف با استفاده از روش چاندرا محاسبه شد هاست. به منظور تخمین تعداد روزهای یخبندان در حوزه مورد مطالعه از رابطه همبستگی بین متوسط دمای حداقل ماهانه و تعداد روزهای یخبندان در همان ماه در طول دوره شاخص آماری برای ایستگاه سه یک آب(به عنوان معرف منطقه مطالعاتی ) استفاده شده است. طبق بررس یهای انجام شده در حوزه مشخص گردید که بیشترین مقدار ارتفاع آب حاصل از ذوب برف وحجم مربوط به ماه بهمن به میزان ۳۸/۳ و ۲۳۹۶ میلیمتر ارتفاع وحجم برف سالیانه به ترتیب ۱۴۲/۳ و ۸۹۰۵ میلیمتر می باشد. همچنین ازلحاظ تعداد روزهای، یخبندان بیشترین مربوط به ماه بهمن با ۲۴ روز و بیشترین ایام یخبندان در سال ۱۳۵۴ به مقدار ۱۳۸ روز و کمترین آندر سال ۱۳۶۴ به مقدار ۵۴ روز می باشد.