سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره حیدری – کارشناس ارشد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده ی بسیار وسیع از سوخت های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی سبب کاهش منابع این سوخت ها همچنین افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی محیط زیست شده است. برای غلبه بر این مشکلات، تحقیقاتی برای یافتن سوخت های گیاهی تجدید پذیر انجام گرفته است. د راین میان بیودیزل به دلیل عدم وجود مواد ناخوشایندی از قبیل گوگرد ، نیتروژن و اروماتیک های پلی سایکلیک و الاینده های هوا و وجود ویژگی های مشابه با سوخت دیزل، سوخت مناسبی به نظر می رسد. در این تحقیق ارتعاشات موتور تراکتور دو چرخ در سرعت دورانی موتور ۲۲۰۰ دور بر دقیقه و شش سطح نوع سوخت مصرفی( دیزل خالص، ۵% بیودیزل، ۱۰% بیودیزل، ۱۵% بیودیزل ، ۲۰% بیودیزل و بیودیزل خالص) و پنج سطح سرعت دورانی موتور (۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ دور بر دقیقه) به منظور بررسی رفتار ارتعاشی موتور دیزل تراکتور دو چرخ اندازه گیری و ثبت گردید. بعد از اندازه گیری و ذخیره سیگنال های شتاب در حوزه زمان، داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد شتاب ارتعاش وابسته به جهت مختصات بوده و در راستای عمودی بیشترین و در راستای جانبی کمترین مقدار می باشد. شتاب ارتعاش وابسته به سرعت موتور بوده و با افزایش سرعت موتور به ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ دور بر دقیقه افزایش شتاب ارتعاش مشاهده می شود. تغییر نوع سوخت سبب تغییر در مقادیر دامنه شتاب ارتعاش برخی از انواع سوخت می شود و کاهش آن به طور واضح در بیودیزل خالص نسبت به دیزل خالص مشاهده می شود همچنین داده های ریشه میانیگن مربعات (rms) شتاب ارتعاش در حوزه زمان در قابل آزمایش های فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی بررسی شدند و نتایج مشابهی را با تحلیل طیف ارتعاش نشان دادند.