سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعید کیاست – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ورقهای تقویت شده با انواع تقویتکنندههای تیغهای، ال شکل و تی شکل از بخشهای پرکاربرد در سازههای دری ایی میباشند . یک ی از مهمتر ین مسائل در سازههابالاخص در شناورها ، وجود ارتعاشات در ورقهای تقویت شده و مودهای مختلف ارتعاشی آنها است. در این مقاله پس از مطال عه تحقیقات گذشته در مورد ارتعاشات ورقها، به مدلسازی ورقهای تقویت شده به روش اجزای محدود پرداخته شده است. جهت اعتبارسنج ی نتا یج آنالیز مودال بدست آمده از نرم افزار، از نتایج تست تجربی ارتعاشی یک نمونه ورق مشابه از تحقیقات گذشته استفاده میگردد . در تحقی ق حاضر ارتعاشات ورقهای تقویت شده با تقویتکنندههای تیغهای، ال شکل و تی شکل متعارف در صنعت کشتیسازی با شرایط تکیهگاهی متفاوت بررس ی شده است. در نهایت عوامل موثر بر فرکانس طبیعی ورقهای تقویت شده همچون ممان اینرسی سطح تقویت کنندهها، شرایط تکی ه گاه ی و نحوه تغییر شکل تقویتکنندهها مورد بررسی قرار میگیرد.