سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قربانپورآرانی – دانشکده مکانیک، دانشگاه کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، کدپستی ۸۷۳۱۷۵۱۱۶۷
حسین وثوق –
رضا کلاه چی –

چکیده:

در این تحقیق، ارتعاشات غیر خطی یک ورق نازک پلیمری هوشمند از جنس پلی وینیلیدن فلوراید ۱ واقع در محیط الاستیک با استفاده ازروش تفاضلات مربعی ۲ مورد بررسی قرار گرفته است. ورق نازک تحت بارهای الکتریکی و حرارتی روی بستر الاستیکی که با مدل پاسترناک شبیهسازی شده، قرار گرفته است. با استفاده از تعریف میدان جابجایی بر اساس تئوری کلاسیک ورق، معادلات کرنش-جابجایی غیرخطی، تنش-کرنش و معادله شارژ، معادلات انرژی بدست آمده و با اعمال اصل هامیلتون، معادلات حرکت در سه جهت متعامد در مختصات کارتزین حاصل گردی د ه است. لبه های ورق به صورت گیردار بوده و جهت اعمال شرط مرزی الکتریکی، دو لبه ورق (به موازات محورy ها) به زمین متصل شده است . با در نظر کرفتن دو دمای متفاوت در بالا و پایین ورق، شرط مرزی حرارتی اعمال گردیده است. اثر مود های ارتعاشی، محیط الاستیک، دما و پارامتر هندسی ورق روی نسبت فرکانس غیر خطی به خطی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاکی ا ز آن اس ت که کاهش دما، افزایش ضریب محی طالاستیک، افزایش مودهای ارتعاشی و افزایش مقدار پارامتر هندسی ورق، باعث افزایش فرکانس و کاهش نسبت فرکانس غیر خطی به خطی م ی شود