سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید حسینی مارانی – دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان، ۵۵۳۱۱ ، دانشگاه
شاپور مرادی –

چکیده:

در این پژوهش ارتعاشات آزاد ورق ترک دار با استفاده از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی بررسی شده است. ترک، که به صورت باز و با طول و عمق محدود در نظر گرفته شده است به کمک فنر چرخشی گسترده، مدل گردیده است. ورق به تعدادی المان تقسیمشده و ترک در مرز بین دو یا چند المان قرار دارد. با اعمال روش المان کوادراتور دیفرانسیلی برروی معادلات دیفرانسیل حرکت، شرایط مرزی و سازگاری ورق ترک دار، یک دستگاه معادلات جبری به دست آمده که با حل مسئله مقدار ویژه حاصل، فرکانس های طبیعی و شکل مودهای ورق ترک دار به دست می آید. جهت بررسی صحت روش ارائه شده، نتایج حاصل با نتایج روش اجزاء محدود مقایسه شده است. همچنین اثرات تعدادی پارامترها از جمله محل، اندازه و عمق ترک برروی فرکانس های طبیعی ورق بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی و دقت بالای روش پیشنهادی می باشد