سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان علی موری – کارشناس ارشد مکانیک
شاپور مرادی – اهواز بلوار گلستان، شهید چمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش یک روش عددی، جهت بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترکدار با طول ها و عمق ها و مکان های مختلف ارائه شده است. ترک، که بصورت باز در نظر گرفته شده، با فنر پیچشی گسترده مدل گردیده و ترک بصورت محدود در نظر گرفته شده است . وجود فنر پیچشی، ورق با ترک محدود را به شش قسمت تقسیم می کند. پس از تعیین شرایط مرزی و سازگاری، معادلات دیفرانسیل حرکت آنها به کمک روش کوادراتور دیفرانسیلی به معادلات جبری تبدیل شده که با حل مسئله مقدار ویژه حاصل، فرکانس های طبیعی ورق ترک – دار محاسبه می گردند.جهت بررسی الگوریتم ارائه شده، آزمایش تحلیل مودال تجربی بر روی تعدادی ورق یک سرگیردار نازک، که ترکهایی با طول ها، محل ها و عمق های متفاوت در آنها ایجاد شده، انجام گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده فرکانسهای طبیعی ورق ترک دار را با دقت مناسبی پیش بینی میکند.