سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهزاد ایمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه پیراپزشکی
آرزو کرمپوریان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

کیفیت زندگی کاری مفهومی چندوجهی نسبی متاثر اززمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است کیفیت زندگیدر سطح فردی به جهان بینی فرد و نگاه او به زندگی بستگی دارد همه بحث کیفیت زندگی سرانجام به فرد برمی گردد این فرد است که باید احساس کند همه تلاشهایی که در سطح جهانی و ملی و محلی و کاری صورت می گیرد زندگی او را بهبود بخشیده است از طرفی در بیان تعریف استرس باید گفت استرس عبارت است از واکنشهای فیزیکی ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد تجربه می شوند تغییرات می توانند بزرگ یا کوچک باشند پاسخ افراد به تغییرات زندگی متفاوت است استرس مثبت می تواند یک انگیزش دهنده باشد در حالیکه استرس منفی می تواند در زمانی که این تغییرات و نیازها فرد را شکست دهند ایجاد شود هدف کلی دراین پژوهش این است که اولا میزانکیفیت زندگی کاری در بین زنان شاغل در دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی همدان تعیین شود. ثانیا ارتباط QWL با متغیرهایی چون جنس، تحصیلات تاهل، سن و سابقه کار افراد سنجیده شود ثالثا ارتباط QWL با میزان استرس فرد تعیین شود.