سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس پدرام – کارشناس ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، مرکز آموزش علمی کاربردی الشتر
سیداحمد عطائی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پروبیوتیک ها منابع میکروبی زنده ای هستند که با از بین بردن عوامل بیماری زا باعث عملکرد مناسب سیستم بیولوژیکی بدن می شوند. دسته ای از پروبیوتیک ها بعضی از ترکیبات در سیستم های بیولوژیکی بدن را به عنوانسوبسترا مصرف کرده و از افزایش غلظت آنها و بروز اختلال جلوگیری می کنند. با توجه به این که پروبیوتیک ها کمترین اثر سو بر بدن را دارند، جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی محسوب می شوند؛ به همین دلیلتوجه محققان به پژوهش هایی در این زمینه معطوف شده است. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یکی از گونه های باکتریایی است که با مصرف کلسترول، سطح کلسترول خون را تنظیم می کند. در این تحقیق میزان کاهشکلسترول توسط سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با شماره شناسایی ۶۵۳۴ استاندارد کلکسیون میکروبی آمریکا، در محیط کشت آزمایشگاهی جی اس با روش رنگ سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ سپس ارتباط میزانکاهش کلسترول و رشد آن بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان حذف کلسترول توسط این سویه در محیط کشت جی اس در فاز رشد است. در آزمایشی که در زمان تلقیح میکروارگانیسم همزمان کلسترول نیز به محیط کشت جیاس افزوده شد نتایج حاکی از عدم تغییر در سطح کلسترول بود