سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام زمانی – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کش
زهرا علی بخشی –
محمد جوان نیکخواه –
سیدمحمود اخوت –

چکیده:

در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی، وکلزا براساس گروه های سازگاری رویشی مورد بررسی قرار گرفت. از میان ۲۰۴ جدایه قارچ A. flavus انتخاب شده از سه میزبان، برای ۸۲ جدایه جهش یافتگان nit بدست آمد ودیگر جدایه ها جهش یافتگان nit تولید نکردند. ۲۴ جدایه از پسته و یک جدایه از بادام زمینی دارای جهش یافتگان nit خود ناسازگار بودند . ۵۷ جدایه بدست آمده از سه میزبان که جهش یافتگان nit خود سازگار از آن ها استحصال شده بود در یک گروه سازگاری رویشی قرار گرفتند. براساس تفکیک میزبانی نیز جهش یافتگان خودسازگار بدست آمده از جدایه های پسته، بادام زمینی و کلزا به ترتیب در چهار، یک و شش گروه سازگاری رویشی قرار گرفتند. با توجه به اینکه جدایه های بدست آمده از سه میزبان توانستند باهم تبادل سیتوپلاسمی و هسته ای انجام دهند، به نظر می رسد تحول کمتری در آلل های لوکوس های vic جدایه های A. flavus حاصل از سه میزبان رخ داده و این قسمت از ژنوم دارای ثبات بیشتری می باشد و می توان نتیجه گیری کرداحتمالا منشا قارچ A. flavus بادام زمینی بوده و این قارچ از روی بادام زمینی به سایر محصولات مثل کلزا و پسته انتقال یافته است.