سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلیلی سنبل آبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،
مسعود عسکری – کارشناس ارشد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان، کرمان
بابک طلایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در جنوب غربی شهرستان سیرجان و در حاشیه زودن دگرگونی- ماگمایی سنندج- سیرجان واقع شده است. معدن گل گهر درون کمپلکس دگرگونی گل گهر به سن احتمالی پرکامبرین- پالئوزوئیک زیرین قرار دارد. کانه اصلی و با ارزش این معدن مگنتیت است و هماتیت به صورت ثانویه از اکسیداسیون مگنتیت با مقادیر کمتر ایجاد شده است. کانه مگنتیت اولیه بوده و کانه های هماتیت، لیمونیت، مارتیت و گوتیت سوپرژن و ناشی از دگرسانی می باشند. سایر کانی های فلزی شامل لودویگیت، پیریت، پیروتیت، پنتلاندیت، کالکوپیریت، بورنیت و کوولیت است. متوسط مقدار آهن آن ۵۷/۲ درصد می باشد. REE ها با یکدیگر همبستگی مثبت و معتاداری دارند. همبستگی های مثبت و متوسط برخی از LREE ها مانند La(0/77) ، (۰/۸۰)Ce و (۰/۸۴)Nd با P می تواند نشانگر حمل عناصر نادر خاکی در کانی های فسفاته مانند مونازیت و آپاتیت باشد. لازم به توضیح است که کانی های فسفاته نام برده جزء کاکانی های مزاحم در معدن شماره ۱ بوده و فسفر عنصر مزاحم می باشد. نمونه های مگنتیت دارای آنومالی م نفی Eu و آنومالی مثبت Ce می باشند که آنومالی منفی Eu بیانگر شرایط اکسیداسیون در معدن شماره ۱ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است.