سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس حاجی حسینلو – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح دام ارومیه
علی هاشمی – استادیار دانشگاه ارومیه
نصراله پیرانی –
قربان الیاسی زرین قبایی –

چکیده:

ژن IGF-I یا فاکتوررشد شبه انسولین که برروی کروموزوم شماره ۳ گوسفند قرار دارد یکی ازژن های کاندیدا برای نرخ رشد و تولید گوشت بوده و درتزاید و تمایز سلولهای غدد پستانی و پس روی این اندام حایز نقش مهمی میباشد به منظور بررسی چندشکلی ژن IGF-I از تعداد۱۰۰ راس گوسفند نروماده ماکویی ایستگاه اصلاح نژادگوسفند ماکویی درماکو بطور تصادفی خونگیری شد استخراج DNA و واکنش زنجیره پلی مراز PCR جهت تکثیر قطعه ۲۶۵ جفت بازی از اگزون ۱ این ژن انجام گرفت چندشکلی فضایی تک رشته ای SSCP محصولات PCR تعیین شد برای این جایگاه از ژن IGF-I و دو آلل A,B به ترتیب با فراوانی های ۷۳/۰و۲۷/۰ بدست آمد برای ژن IGF-I سه الگوی باندی ژنوتیپ I3 ، I2 و I1 با فراوانیهای ۰/۰۶و۰/۴۲و۰/۵۲ به ترتیب بدست آمد ارزیابی رابطه IGF-1 با وزن تولد وزن ازشیرگیری و متوسط افزایش وزن ازتولد تاشیرگیری ADG و ازشیرگیری تا ۶ ماهگی و از۶ماهگی تا ۹ ماهگی و از۹ ماهگی تا یک سالگی نشان داد که یک اثر مثبت ازژنوتیپ AG با وزن ازشیرگیری و وزن ۶ ماهگی و متوسط افزایش وزن تولد تاشیرگیری دارد و ژنوتیپ AA وزن تولدبالا داشت.