سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس حاجی حسینلو – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح دام ارومیه
علی هاشمی – استادیار دانشگاه ارومیه
نصراله پیرانی – دانشیار دانشگاه تبریز
قربان الیاسی زرین قبایی –

چکیده:

ژن IGF-I یا فاکتوررشد شبه انسولین که برروی کروموزوم شماره ۳ گوسفند قرار دارد یکی ازژن های کاندیدا برای نرخ رشد و تولید گوشت بوده و درتزاید و تمایز سلولهای غدد پستانی و پس روی این اندام حایز نقش مهمی میب اشد به منظور بررسی چندشکلی ژن IGF-I از تعداد۱۰۰ راس گوسفند نروماده ماکویی ایستگاه اصلاح نژادگوسفند ماکویی درماکو بطور تصادفی خونگیری شد استخراج DNA و واکنش زنجیره پلی مراز PCR جهت تکثیر قطعه ۲۶۵ جفت بازی از اگزون ۱ این ژن انجام گرفت چندشکلی فضایی تک رشته ای SSCP محصولات PCR تعیین شد برای این جایگاه از ژن IGF-I و دو آلل A,B به ترتیب با فراوانی های ۷۳/۰و۲۷/۰ بدست آمد برای ژن IGF-I سه الگوی باندی ژنوتیپ I3 ، I2 و I1 با فراوانیهای ۰/۰۶و۰/۴۲و۰/۵۲ به ترتیب بدست آمد ارزیابی رابطه IGF-1 با ارزش اصلاحی مستقیم و مادری وزن تولد وزن از شیرگیری وزن ۶ ماهگی وزن ۹ ماهگی وزن یکسالگی نشان داد که ارتباط معنی داری بین الگوی یا ژنوتیپ aG برای ژنIGF-1 و ارزش اصلاحی مستقیم و مادری وزن ۶ ماهگی پیدا شد.