سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد جنیدی جعفری – استادیار دانشگاه کردستان
پریا کمالی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
سید حمزه حسینی کهنوج – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

بطور کلی حفاظت از منابع طبیعی بالاخص مراتع مناطق خشک و بیابانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مراتع هم مانند سایر منابع ملی به آیندگان تعلق دارند به همین دلیل باید به طور درست بهره برداری شوند و این محقق نمی شود مگر اینکه بهره برداری بر اصول علمی استوار باشد. بدین منظور مراتع حوزه باغ خاتون یزدانتخاب شد هدف این مطالعه تیپ بندی پوشش گیاهی بر حسب فاکتورهای محیطی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهبود وضعیت مراتع این حوزه می باشد. مطالعه تیپ بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از نرم افزار Arc view انجام شد و سپس تعیین همبستگی (Correlation) با نرم افزار SPSS بین تراکم، پوشش گیاهی و فراوانی با شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع انجام شد و نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی نشان داد که پوشش گیاهی گونه غالب منطقه با جهت جغرافیایی همبستگی منفی معنی دار، بین ارتفاع با پوشش گونه غالب نیز همبستگی معنی داری، بین فراوانی گونه غالب با ارتفاع نیز همبستگی منفی، فراوانی با شیب همبستگی منفی، بین تراکم گونه غالب با جهت جغرافیایی و ارتفاع همبستگی مثبت و بین تراکم با شیب همبستگی منفی وجود داشت. نهایتا ۳ تیپ گیاهی تعیین شد که عملیات زمینی نیز آن را تایید کرد. وضعیت مرتع در تمامی تیپ ها با روش ۴ فاکتوری ضعیف برآورد شد. با توجه به خشک بودن منطقه اجرای طرح های ذخیره نزولات و سیستم های چرایی مناسب و حتی حذف دام و اعمال قرق برای مدیریت مناسب و بهبود نسبی شرایط منطقه ضروری به نظر می رسد.