سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر اسدزاده – عضو هیات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل قربانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فتح اله سرحدی – عضو هیات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سیروس امیری نیا – عضو هیات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

صفات تولید مثلی یکی از مهمترین صفات اقتصادی در پرورش گاوهای شیرده می باشد که در این میان گاو نر، نقش مهمی را در بهبود ژنتیکی این صفات ایفا می نماید. هدف این پژوهش بررسی ارتباط پلی مورفیسم ناحیه ای از ژن هورمون رشد بر روی بعضی از خصوصیات اسپرم گاوهای هلشتاین ایران می باشد. از ۸۹ نمونه پایت اسپرم تهیه شده از سه استگاه تستاژ (شمالغرب، شماشرق، مرکز اصلاح نژاد کشور) که طی سال ۸۲ الی ۸۳ خصوصیات اسپرم آنها مورد ارزیابی قرار می گرفت استفاده گردید. به طور کلی فایل داده ها شامل ۱۵۰۰ اسپرم گیری مثبت شده بود. یک ناحیه ۲۲۱ جفت بازی از هورمون رشد با آنزیم برشی A1uI مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. ۵ خصوصیات اسپرم شامل حجم انزال (m1)، جمعیت اسپرم، میانگین اسپرمهای زنده قبل از انجماد ((%) میانگین اسپرمهای زنده پس از ذوب مجدد (%) و درصد مرگ و میر متعاقب ذوب مجدد (%) بودند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در تمامی موارد تأثیر ژنوتیپ هورمون رشد بر روی خصوصیات اسپرم معنی دار می باشد و ژنوتیپ VV با کیفیت مناسب اسپرم ارتباط داشت.