سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ام البنین بذرافشان – دانشجوی دوره دکتری تخصصی آبخیزداری- دانشگاه تهران
علی سلاجقه – عضوهیات علمی گروه آبخیزداری- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهر
احمد فاتحی مرج –
محمد مهدوی –

چکیده:

در بین مجموعه هشت بلایای طبیعی، خشکسالی دارای بیشترین و فراگیرترین خسارات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی است که نیاز است اززوایای مختلفی چون پایش ، پیش بینی ، تعدیل ملی و منطقه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. عمده خسارات وارده در نتیجه عدم آگاهی ازوضعیت کلی آب کشور و عدم استفاده از داده های با دقت بالا و قابل اعتماد جهت پیش بینی بیلان آبی حوزه های آبخیز می باشد. سیگنال هایاقلیمی دارای طول دوره آماری بالا بوده و از قابلیت کفایت و اعتماد بالایی برخوردار می باشد و به سادگی از سایت های اینترنتی مرتبط قابل دستیابی هستند. بطوری که در چند سال اخیر این سیگنال ها جهت پیش بینی خشک سالی و ترسالی،پیش بینی وقوع سیل،پیش بینی جریان کمینه یابیشینه رودخانه ، شروع فصل گرم یاسرد و…. در سطح جهان مورد استفاده قرار م یگیرند. این تحقیق به بررسی تاثیر سیگنال های اقلیمی( ۲۹ سیگنال بر جریان بهاره رودخانه کرخه (آمار ۳۴ ساله) پرداخته است. از شاخص دبی استاندارد شدهSDI) به عنوان نمایه جریان و به بررسی همبستگی بین شاخصSDI و سیگنال های اقلیمی پرداخته شد. پس از مشخص شدن ضرایب همبستگی به کمک رگرسیون چند متغیره ترکیب نهاییسیگنال های موثر بر خشکسالی جریان بهاره در هر ایستگاه بدست آمد. بطور کلی نتایج نشان داد که ترکیب سیگنا لهای اقلیمی ۴NINA فصلزمستان بهمراهSOIپاییزPDOتابستان وPNA بهار بیشترین تاثیر را بر نوسانات جریان بهاره رودخانه کرخه دارند.