سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا کنعانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی سازمان آب منطقه ای اذربایجان شرقی

چکیده:

رابطه بارش و جریان در ا یستگاههای انتخابی تعداد ۲۰ ایستگاه بارانسنجی و ۲۱ ایستگاه هیدرومتری با فازهای انسو بروش تحلیل اماری با دو روش پارامتریک ANOVA و غیرپارامتریک kruskall-Wallis مورد تست قرار گرفت نتایج نشان میدهد از میان ۲۰ ایستگاه باران سنجی تنها در دو ایستگاه پل الماس و مشیران تفاوت معنی دار در سطح ۵ درصد بین دوره های انسو وجود دارد از بین ۲۱ ایستگاه هیدرومتری در هیچکدام از ایستگاهها تفاوت معنی دار بین دوره ها در سطح ۵ درصد وجود ندارد ولی بلحاظ میان گین دبی متوسط سالانه در فازهای مختلف نتایج نشان میدهد در ۲۰ ایستگاه از ۲۱ ایستگاه هیدرومتری مورد مطالعه متوسط دبی در دوره های لانینا کمتر از دوره های النینو می باشد