سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اعظم خبوشانی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فیض السلام
مهدی فرقانی –
نعمت ا… اکبری – دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف ازنگارش این مقاله مروری برفناوری اطلاعات و کارافرینی و تاکید برنقش آنها بعنوان یکی ازراهکارهای برون رفت سازمان ها ازمشکلات فراروی خود و نیز یکی ازراه حلهای رفع معضل بیکاری است امروزه یکی ازعوامل تاثیر گذار درنهادینه کردن و اعتلای کارافرینی بهره گیری از فناوری اطلاعات است درابتدای مقاله بطور اختصار درخصوص کارافرینی فناوری اطلاعات و مفاهیم آنها مطالبی ارایه شده است درادامه جهت ایجاد برقراری ارتباط مفهومی بین این دو موضوع نسبت به بررسی تفصیلی ابعاد فناوری اطلاعات و رابطه و نقش میان آن با کارافرینی و ایجاد مشاغل جدید اقدام شده است شایان ذکر است که جهان درسالهای اخیر شاهد تحول درفناوری اطلاعات بوده است بطوریکه دراثر این تحولات قرن جاری به نام فناوری اطلاعات به ثبت رسیده است بی شک کارافرینی سهم عمده و نقش ویژه ای درتوسعه فناوری های نوین ازجمله فناوری اطلاعات داشته و دارد دراین مقاله ازیک سو به تشریح مشارکت و نقش فناوری اطلاعات درکارافرینی پرداخته می شود و ازسوی دیگر تعامل دوسویه میان این دو مورد بررسی قرارمیگیرد