سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نیاز رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
غفران چراخی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تعیین ارتباط هیدرولیکی بین رودخانه و آبخوان در مطالعات هیدروژئولوژیکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است (بطور مثال در شبیه سازی رودخانه درمدل سازی آب زیرزمینی) از روشهای گوناگونی که برای بررسی این ارتباط مورد استفاده قرار میگیرند میتوان به، ترسیم نقشههای جهتجریان، ترسیم نقشه های هیدروشیمیایی ویژه مانند نقشههای هم کلر، نقشه هم نسبت بیکربنات به کلر ([HCO3]/[CL] ویانقشه هم برم، بررسی سریهای زمانی و چگالی طیفی، ردیابها، مطالعه سطح مطلق آب رودخانه و سطح ایستابی نام برد. رودخانه اعلا در شمال دشت میداود-دالون با روند شرقی-غرب و رودخانه تلخ در مرکز دشت میداوود- دالون که در شرق رامهرمز واقع شده است قرار دارند. در این تحقیق به علت محدودیتهای هر روش به تنهایی، از تلفیق دو روش نقشه های جهت جریان و نقشههای هیدروشیمیایی استفاده شد که در نهایت نتایج بدست آمده نشان میدهد که رودخانه اعلا در قسمت شرقی آبخوان را تغذیه میکند و در قسمتهای مرکزی ارتباط هیدرولیکی با آبخوان ندارد و در قسمت غربی توسط آبخوان تغذیه میشود که با دادههای دبی اندازهگیری شده در سه منطقه فوق همخوانی دارد. رودخانه تلخ به سمت شمال خود، آبخوان را تغذیه میکند.