سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی راه نجام – موسسه تحقیقات آب، تهران
محمد بابایی –

چکیده:

سد سیمره در غرب ایران و مرز بین استا نهای لرستان و ایلام بر روی تاقدیس راوندی در حین ساخت و در واپسین روزهای سال آبی گذشته آبگیری شد. با توجه به اهمیت پایش پس از آبگیری، ترازسنجی نیز در بیش از ۲۰ چا ه مشاهد های در هر دوتکی هگاه کارستی این سد در نظر گرفته شد. این مطالعه به بررسی الگوی افزایش تراز آب زیرزمینی در تکی هگا ههای این سد با توجه به شرایط زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی موجود و پی شبین یهای صورت گرفته در مطالعات اکتشافی، حین ساخت وتکمیلی، شامل گسترش گس لها و شکستگ یهای توده سنگ به موازات بدنه سد در هر دو تکی هگاه، پیشبینی توسعه بیشترمجاری کارستی در یال جنوبی و عدم ارتباط هیدرولیکی بین دو یال شمالی-جنوبی در مطالعات با کمک داد ههای بدست آمده از این تراز سنج یها پرداخت هاست. نتایج بدست آمده نشان از افزایش چشمگیر تراز آب زیرزمینی در یال شمالی و تکی هگاهراست نسبت به تکی هگاه چپ و یال جنوبی تاقدیس دارد. این نتایج همچنین وجود ارتباط هیدرولیکی بین دو یال شمالی وجنوبی و همچنین شواهدی بر وجود کارست توسعه یافته در یال شمالی را تاییدی میکند. با توجه به طراحی و اجرای مناسب پرد هآببند در هر دو تکی هگاه نشت بسیار جزئی در مقایسه با حجم بالای مخزن سد در تکی هگاه راست و متاثر از شکستگ یها وگس لهای موازی بدنه سد پی شبینی و پیشنهادات لازم ارایه شد هاست.