سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ولی نیا – کارشناس ارشد هیدروئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران
حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمد نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

در این مقاله برای تعیین ارتباط هیدروایکی و مکانهای زهکش و تغذیه کننده آبخوان آبرفتی دشت حسن آباد بوسیله آبخوان کارستی، از نقشه های مختلفی از قبیل نقشه های هم پتانسیل، هم هدایت الکتریکی، هم افت، هم- عمق آب زیرزمینی سالهای ۸۱۸۷ و نیز داده های تخلیه سالانه آب از چاهها، عمق حفاری چاهها، و زمین شناسیمنطقه استفاده شده است. از آنجا که گسل ها نیز در تغییر جهت حرکت آب و زهکش کردن یا تغذیه آبرفت بوسیله کارست مهم می باشند لذا با استفاده از مطالعات دور سنجی و نرم افزار ERDAS9.1 تمام خطواره های منطقه از روی تصاویر ماهوارهای استخراج شده و به عنوان یک فاکتور مهم در تعیین محلهای تغذیه و تخلیه آبخوان آبرفتی مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با توجه به بررسی و تحلیل نقشه های ترسم شده برای آبخوان در سالهای ۸۷-۸۱ ، و نیز تفسیر گسلها و زمین شناسی منطقه مشخص شد که در قسمت های شمال و شمال غربی دشت احتمال تغذیه آبخوان آبرفتی و در قسمت جنوب شرقی دشت احتمال زهکش شدن آبخوان آبرفتی توسط کارست وجود دارد.