سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بختیار اسدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و هوش متعارف با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است از این رو ۲۶۵ دانشجوی دختر و ۱۵۵ پسر انتخاب شدند دراین پژوهش جهت سنجیدن هوش هیجانی از آزمون۱۳۳ سوالی بار-ان و برای سنجیدن هوش متعارف از مقیاس کتل برای بزرگسالان و به منظور سنجیدن سلامت روان از GHQ28استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است و همچنین برای مقایسه ی میانگین ها از آزمون T برای گروه های مستقل استفاده گردیده است یافته ها حکایت از این دارند که هوش هیجانی ارتباط معناداری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دارد و همچنین بین هوش متعارف و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد اما بین هوش متعارف و هوش هیجانی ارتباط معناداری وجود ندارد.