سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی نصر اصفهانی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
فرهنگ احمدی گیوی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
علیرضا محب الحجه – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده:

در این مطالعه به بررسی ارتباط نوسان اطلس شمالی و اقلیم جنوب غرب آسیا پرداخته شده است. برای انجام این کار از داده‌های مرکز NCEP/NCAR در دوره ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ میلادی برای فصل زمستان استفاده شده است. روش استفاده شده شامل محاسبه ضریب همبستگی بین شاخص روزانه نوسان اطلس شمالی با فشار سطح زمین و ارتفاع سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال در دوره‌های زمانی گوناگون می‌باشد. همچنین میانگین چند پارامتر مهم هواشناختی در ماه‌هایی که شاخص NAO دارای مقادیر بحرانی مثبت و منفی بوده است، محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. اگرچه نقشه‌های همبستگی تأثیر نوسان اطلس شمالی بر اقلیم منطقه جنوب غرب آسیا را ناچیز نشان می‌دهند ولی نقشه‌های ترکیبی این اثر را بیشتر آشکار کرده‌اند. رخداد نوسان اطلس شمالی سبب تغییر کمیت‌های هواشناسی مهم که با شدت و حرکت چرخنده‌ها در مدیترانه و جنوب غرب آسیا مرتبط می‌باشند، می‌شود. همچنین در این بررسی مشخص شد اغتشاشات ناشی از فازهای مختلف نوسان اطلس شمالی توسط جریانات میانگین می‌توانند تا جنوب غرب آسیا گسترش یابند که این مسئله در فاز منفی مشهودتر است.