سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و
پیام وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
امیررضا پیلوار – کارشناس ارشد مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ص

چکیده:

ارزیابی میزان مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید برای پیش بینی دوام بتن در برابر خوردگی آرماتورها اهمیت زیادی دارد. یکی از آزمایش های متداول برای این امر آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلرایدRCPT) است. در سال های اخیر با توجه به سخت و پرهزینه بودن انجام این آزمایش همچنین پایه های فیزیکی مشترک آن با آزمایش ارزان و غیرمخرب مقاومت الکتریکی سطحی بتن، تلاش بسیاری برای پیدا کردن رابطه ای میان نتایج این دو آزمایش انجام شده است. در این مقاله با استفاده از نمونه های کارگاهی گرفته شده از سطح استان تهران، به بررسی ارتباط نتایج این دو آزمایش در سنین ۲۸ و ۹۱ روزه پرداخته شده است. برای پیش بینی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه ها با استفاده از نتایج آزمایش RCPT از دو رابطه پیشنهاد شده توسطFDOT و مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده شده است. در نهایت مشاهده می شود که با وجود کارگاهی بودن نمونه های گرفته شده و عدم وجود هیچگونه کنترل اضافی، نتایج این دو آزمایش ارتباط بسیار خوبی با یکدیگردارند و دقت پیش بینی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه ها نیز با استفاده از روابط پیشنهاد شده در حد مناسبی قرار دارد